నననానే..నననానే, నననానే ననే ననన... ఎలాగ వుంది ర?
as it is గ వుంది సారు!