బాగా strain అవ్వుతూ ఆలోచిస్తునట్లున్నారు, ఏమైనా tune చేస్తున్నారా గురూజీ?
Plan చేస్తున్నా, ఆ బొట్టు సీనుగాడిని , జ్ఞానేశ్వరగాడిని ఎలా ఏసయ్యలా అని.

Tags