బాగా strain అవ్వుతూ ఆలోచిస్తునట్లున్నారు, ఏమైనా tune చేస్తున్నారా గురూజీ?

బాగా strain అవ్వుతూ ఆలోచిస్తునట్లున్నారు, ఏమైనా tune చేస్తున్నారా గురూజీ?
Plan చేస్తున్నా, ఆ బొట్టు సీనుగాడిని , జ్ఞానేశ్వరగాడిని ఎలా ఏసయ్యలా అని.

Tags

My title4

మేము ఎక్కడికో తీసుకెళదాం అనుకుంటాం...మీరు అక్కడకు రారు!
guest house క?

Tags

My title4

ఎం లేదు భయ్యా , 3 రోజులనుంచి నిద్ర లేదు
వచ్చి కాళ్ళు వత్తమంటావా ఏంటి?

Tags